Έκτακτη συνεδρίαση λοιμωξιολόγων στο υπουργείο Υγείας

7994
Äéáìáñôõñßá ôùí åñãáæïìåíùí óôçí Õãåßá ìå óõìâïëéêü ÷ôßóéìï ôçò ðüñôáò ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò ôçí ÔåôÜñôç 14 Äåêåìâñßïõ 2016. Ïé åñãáæüìåíïé ìéëïýí ãéá êáôÜññåõóç ôçò Õãåßáò óôç ÷þñá ìáò. ÔåñÜóôéåò åëëåßøåéò ðñïóùðéêïý, ìåãÜëåò åëëåßøåéò óôá öÜñìáêá, áëëÜ êáé óôá äéáèÝóéìá ìç÷áíÞìáôá ãéá ôéò áðáñáßôçôåò åîåôÜóåéò ãéá ôïõò áóèåíåßò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις 16:00 στο υπουργείο Υγείας από την επιτροπή λοιμωξιολόγων, με θέμα την επιδημία του κορωνοϊού Covid-19.Θα επανέλθουμε αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Σωτήρη Τσιόδρα, καθηγητή παθολογίας – λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ακολουθεί δελτίο τύπου που εκδόθηκε νωρίτερα από τον Υπουργό Υγείας Β.Κικίλια

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, για την προετοιμασία της χώρας για το νέο κορονοϊό, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενημέρωσα μαζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Πρωθυπουργό, για τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κορονοϊού, τις γεωγραφικές-επιδημιολογικές εξελίξεις σε σχέση με την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες.

Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά, ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι και αυτό αποδεικνύεται, καθώς έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα, όλα τα ύποπτα περιστατικά.

Θα ήθελα να παρακαλέσω να συμπεριφερθούμε όλοι, με ψυχραιμία, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Ο συγκεκριμένος ιός προσομοιάζει τον ιό μιας σοβαρής γρίπης και έτσι θα αντιμετωπιστεί.

Επειδή υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμωξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνεται και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας, η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Έχει δεκατρία νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της και τα Κέντρα Υγείας σε ετοιμότητα, έχει σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ, την Επιτροπή λοιμωξιολόγων και ειδικών επιστημόνων, όπου προΐσταται ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος θα κάνει εκτεταμένες ανακοινώσεις το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας.

Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τη Δημόσια Υγεία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες σοβαρά, σωστά και θεσμικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό να το τηρήσουμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια. Ευχαριστώ πολύ».