ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ

234

Με έγγραφό του προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.(Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) κατάθεσε τις προτάσεις και παρατηρήσεις του σχετικά με την εκπόνηση Εδικού Χωρικού Σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Ματιού που είχε πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. Αναλυτικότερα, η επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:
Σε απάντηση των από 8-8-2019 και 10-9-2019 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, με τα οποία ζητάτε την υποβολή προτάσεων αναφορικά με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για το Μάτι που πρόκειται να εκπονήσει το Επιμελητήριό σας, σας υποβάλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις μας:1) Για το Μάτι σήμερα υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης που δεν περιλαμβάνει (εξαιρεί της ανάρτησης) την περιοχή των οικισμών στο Μάτι. Ο δασικός αυτός χάρτης βασίζεται σε δασικό χάρτη που είχε συνταχθεί στα πλαίσια του δασικού κτηματολογίου [Ν. 248/76], με τις ισχύουσες την περίοδο εκείνη τεχνικές προδιαγραφές. Εκτίμησή μας είναι ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί ο αναρτημένος δασικός χάρτης και να προστεθούν όλες οι πληροφορίες για τις αλλαγές που έγιναν προ της 11/6/1975 [παρ.7 άρθρου 3 του Ν. 998/1979] με νόμιμο διοικητικό τρόπο, ώστε να υπάρχει πλήρης πληροφορία της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης και των νόμιμων αλλαγών χρήσης γης. Αυτό θα προσδιορίσει επακριβώς την έκταση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και την ανάγκη πιθανών ρυθμίσεων.2) Το ΕΧΣ θα πρέπει να διασφαλίζει το ισοζύγιο πρασίνου στην περιοχή, με πρόβλεψη αναδάσωσης έκτασης τριπλάσιας τουλάχιστον από την έκταση επέμβασης, στην χωρική ενότητα του καλλικρατικού δήμου.3) Να προβλεφθεί η εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον επικείμενο σχεδιασμό σε ότι αφορά το δασικό οικοσύστημα της περιοχής και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.4) Απαραίτητη κρίνεται η σύνταξη αντιπυρικού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να εξεταστεί η διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών με κατάλληλη περιμετρική φύτευση και αντιπυρική θωράκιση περιβάλλοντων και κοινόχρηστων χώρων με τη χρήση βραδύκαυστων φυτικών ειδών5) Σε κάθε περίπτωση αναγκαία είναι και η μελέτη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία της περιοχής.
Πέραν των παραπάνω, στο πλαίσιο των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου στην περιοχή Μάτι σε σχέση με τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς, προτείνονται τα ακόλουθα:i) Υδροχημικός έλεγχος των υπόγειων νερών για τις παράμερους που αφορούν ιχνοστοιχεία και οργανικές ενώσεις (όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/60), προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του υπόγειου νερού για χρήσεις ύδρευσης και άρδευσης.ii) Καταγραφή όλων των υδροσημείων για την ποιοτική αξιολόγησή τους. Ενσωμάτωση γεωτρήσεων της περιοχής στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης για την συστηματική ποιοτική και ποσοτική αξιολόγησή τους.iii) Γεωχημικός έλεγχος των εδαφών για την παρουσία τοξικών ουσιών, σχετιζόμενων με τα υλικά καύσης.iv) Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το εύρος και τη χρήση της παραλιακής ζώνης και την κατάσταση των υφιστάμενων κατασκευών ώστε να εντοπιστούν αρχικά οι ζώνες που χρήζουν μεσοπρόθεσμης ή άμεσης προστασίας.v) Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν και προβλεφθούν τα ακτομηχανικά φαινόμενα που επιφέρουν την παράκτια διάβρωση και λήψη κατάλληλων μέτρων και η κατασκευή των απαραίτητων έργων ανάπλασης και προστασίας της ακτογραμμής.vi) Μελέτη για τα φαινόμενα οπισθοδρομούσας διάβρωσης στην παράλια ζώνη της περιοχής και της ύπαρξης μεγάλης κλίσεως πρανών, ως αποτέλεσμα των γεωμορφολογικών και γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.
Εκτιμώντας ότι η υλοποίηση των παραπάνω παρατηρήσεων και προτάσεων θα συμβάλει τα μέγιστα στην εκπόνηση ενός άρτιου και ολοκληρωμένου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Ματιού που θα εξασφαλίζει τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή της, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα πληροφορία και συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Σπυρίδων Αν. Μάμαλης