Η “μεταμεσονύχτια” απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου που αφορά την στοχοθεσία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

392

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετησίου Προυπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους 2020.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του Προυπολογισμού σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

Για την κατάρτιση του πίνακα αυτού λαμβάνεται υπόψει η χρονική πορεία εκτέλεσης του Προυπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους 2019, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου μέχρι την 31/12/2019 και η ισοσκέλιση του Προυπολογισμού 2020 και της εκτέλεσής του κατά την διάρκεια του έτους και ετησίως (με την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.)

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του Προυπολογισμού λαμβάνονται υπόψει τα εξής:

α)Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προυπολογισμού (Επιχορηγήσεις για επενδύσεις-Ίδια έσοδα-Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά την διάρκεια του έτους

β)Η πορεία πραγματοποίησης εξόδων του προυπολογισμού (Κόστος προσωπικού-Δαπάνες για επενδύσειςπληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών-Mεταβιβάσεις σε τρίτους-Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.

γ)Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την διάρκεια του έτους Ειδικότερα: Τα ποσά που εισπράττονται κατά την διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου)συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους.

Τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους 2020.Σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προυπολογισμού που συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.

Συνεπώς στον πίνακα στοχοθεσίας το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2020 ισούται με μηδέν

Ως αρνητική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος υπερβαίνουσα το 10% του αρχικού στόχου λογίζεται:

1)Η υστέρηση των εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου

2)Η πραγματοποίηση δαπανών με υπέρβαση του τιθέμενου στόχου.

3)Η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγουμένου οικονομικού έτους 2019.

Οταν διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών ,παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για την διόρθωση της απόκλισης.

Ο φορέας (Δήμος) υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για την διόρθωση της απόκλισης.

Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προυπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία .Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψει τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων.

Επομένως έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2020 θα γίνει υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας του ΟΠΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

β)Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ” σύμφωνα με την Κ.Υ.Α με Α/Π οικ.55905 / 29-7-19. και την 66 /19απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου.

γ)Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦHΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ <ΔΟΠΑΠ> σύμφωνα με την την Κ.Υ.Α με Α/Π οικ.55905 / 29-7-19. και την 143/19απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου. Οι ανωτέρω τρείς πίνακες στοχοθεσίας αποτελούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έτους 2020 όπως προαναφέρθηκε και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Το ΄θέμα αυτό έχει εγκριθεί με την 226/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την πλήρη αναφορά σχετικά με την απόφαση μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ