Η Περιφέρεια Αττικής, με “πρόγραμμα” κοντά στην “ΑΜΥΜΩΝΗ”

394

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα 70 μηνών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 25 άτομα.

Η Δομή έχει συνολική δυναμικότητα 35 ατόμων σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της δομής έτσι όπως αυτή ίσχυε κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:

i) Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

•Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου. •Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

•Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έπροσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

•Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.

•Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

•Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

•Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής παρουσιάζεται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών το οποίο επισυνάπτεται στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

ii) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε συνεργασία με άλλους φορείς παρουσιάζεται στο Σχέδιο Δικτύωσης το οποίο επισυνάπτεται στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Η Δομή θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και θα παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Περισσότερα ΕΔΩ