Με απ’ ευθείας ανάθεση και κόστος 24.800,00€ «Δημιουργία Διαδικτυακής πλατφόρμας του Δήμου» (Ραφήνας-Πικερμίου)

390

Το κόστος των 24.800,00€ αναλύεται όπως παρακάτω :

13.000,00€ Σχεδιασμός πύλης, εγκατάσταση ΣΔΠ (CMS) και επιμέρους εφαρμογών (modules), δημιουργία χρηστών, εγχειρίδιο χρήσης συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή, υποβολή τεύχους τεκμηρίωσης ενεργειών και παραδοτέων και οι σχετικές υπηρεσίες όπως επιμέρους αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

6.000,00€ Μετάπτωση υφιστάμενου και εισαγωγή νέου περιεχομένου (πληροφορίες, εικόνες, video) στην πύλη, υποβολή τεύχους τεκμηρίωσης ενεργειών και παραδοτέων και οι σχετικές υπηρεσίες όπως επιμέρους αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

1.000,00€ Εκπαίδευση προσωπικού και Πιλοτική λειτουργία, υποβολή τεύχους τεκμηρίωσης ενεργειών και παραδοτέων και οι σχετικές υπηρεσίες όπως επιμέρους αναφέρονται στην τεχνική έκθεση

4.800,00€ Φ.Π.Α

Στο πελατολόγιο της εταιρείας που ανέλαβε το έργο περιλαμβάνονται οι Δήμοι :