Με απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο!

446

ΑΠΟΦΑΣΗ 594 / 2019 περί ανάκλησης της με αριθ. 403/2019 απόφασης περί επιβολής προστίμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 1 εδαφ. 26 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Το απ.21 του Ν.2690/99 περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων

3. Την με αρ. 403/2019 απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106η / 2016 Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου) στον Δ. Ρ.

4. Την με αρ. πρωτ 168863/29.10.2019 αίτηση – ενημέρωση του ιδιοκτήτη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του ενδιαφερόμενου και δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται η αυτοπρόσωπη παραλαβή της ενημερωτικής επιστολής για καθαρισμό του οικοπέδου του, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010, καθώς είναι κάτοικος εξωτερικού (Α………), οδηγούμαστε στην ανάκληση της με αρ. 403/2019 Απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου στον Δ. Ρ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ