Περιφέρεια Αττικής : 134.677,77 ευρώ ως αποζημίωση σε ιδιώτη που έχασε το χέρι του σε τροχαίο επι της Λεωφ. Ποσειδώνος.

463

Mε την ως 1499/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς Αθηνών (Τμήμα ΣΤ΄) που επιδόθηκε στις 10-12-2019 και αφορά έφεση του Π. Κ. κατά της υπ΄αριθ. 4379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς για το τροχαίο ατύχημα επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο με συνέπεια την ακρωτηριασμό του ( δεξί χέρι), αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας να καταβάλει στον εκκαλούντα το ποσό των 134.677,77 ευρώ ως αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι κατά της πρωτόδικης απόφασης (υπ΄αριθ. 4379/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς) η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθ. 3106/2018 απόφασή της ομόφωνα έκρινε την μη άσκηση ενδίκων μέσων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής.