Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου (Λ. Χρυσοστόμου Σμύρνης και Χρήστου Μάντικα)

795

Τιμή εκκίνησης: το ποσό των «300,00» Ευρώ μηνιαίως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με έδρα στην οδό Αραφηνίδων Αλών 10- 12,Τ.Κ.19009,Τηλ. 22943.21065, fax.2294.23481

2.Θέση του προς εκμίσθωση περιπτέρου: Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας Οδός: Λεωφ. Χρυσοστόμου Σμύρνης και Χρήστου Μάντικα

3.Τεχνικά χαρακτηριστικά περιπτέρου: Έκταση: 04,22 τ.μ με επιπλέον 06,40τ.μ περιβάλλοντα χώρο. Στην συγκεκριμένη θέση περιπτέρου βρίσκεται τοποθετημένος ξύλινος οικίσκος ,εμβαδού 04,22 τετραγωνικά μέτρα, δυνατότητα ηλεκτροδότησης (η κατανάλωση θα βαρύνει τον μισθωτή). Ο περιβάλλων τη θέση περιπτέρου κοινόχρηστος χώρος, που μπορεί να παραχωρηθεί στο μισθωτή ανέρχεται σε 06,40 τ.μ.,

4.Είδος διαδικασίας: Πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία, στην ελληνική γλώσσα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) και του άρθρου 76 του Ν.4257/14

5.Τιμή εκκίνησης: το ποσό των «300,00» Ευρώ μηνιαίως.

6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθενται από τους συμμετέχοντες, ως εγγύηση, στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ή τραπεζική επιταγή, ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, του συνόλου των μισθωμάτων του έτους, ήτοι «360,00» Ευρώ.

7.Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διεξαγχθεί την 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα Ραφήνας-Πικερμίου οδ. Αραφηνίδων Αλών 12, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

8.Πληροφορίες-τεύχη διακήρυξης: Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Δ/νσης Τ.Υ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.rafina-pikermi.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση ,έναντι του ποσού των 5 Ευρώ τα οποία καταβάλλονται στο Ταμείο του δήμου, μέχρι την Παρασκευή 13/03/2020.

Τηλέφωνο: 2294321065 e- mail.: sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ευάγγελο Μπουρνούς