Πικέρμι : «Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο» στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

913

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τα σχετικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την επικαιροποίηση της αριθμ. 144023/ΙΑ/7-10-2013 (ΦΕΚ 2700/Β’/23-10-2013) άδειας του Κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο» που χορηγήθηκε στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», με έδρα το Πικέρμι Αττικής και κτηριακή δομή του Κολλεγίου επί της οδού Χρ. Αδαμοπούλου 4, Τ.Κ.:19009, Πικέρμι, με δυναμικότητα ενενήντα εννέα (99) ατόμων. Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ