Πρόστιμο 1000 ευρώ στο Πικέρμι για ρύπανση κοινόχρηστου χώρου από τον δήμο Ραφήνας -Πικερμίου

334

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν
με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού
καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.
3. Την αρ. πρωτ. ΠΕΑ 3292/9-10-2020 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας ύδρευσης, για ανοιχτό
αγωγό απορροής όμβριων υδάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ α του Κανονισμού Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού
1.000,00€ για ρύπανση κοινοχρήστου χώρου στον Κ…….. Χ………… με ΑΦΜ ………… επί
της οδού…..στο Πικέρμι

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος
δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν
1080/80)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

(φωτο αρχείου)