Ραφήνα : Πήγε για θεώρηση βιβλίου καπνίσματος ,αλλά λειτουργούσε “άνευ γνωστοποίησης” … 900€ πρόστιμο.

1552

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

α. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19503/11-12-2019 αίτησή του κ. K…. P….., περί θεώρησης βιβλίου Καπνίσματος για την επιχείρησή του επί της Πλατείας Πλαστήρα, στη Δ.Ε. Ραφήνας.

β. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 344/09-01-2020 έγγραφο του Δήμου προς τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης K…. P….., ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες δεδομένου ότι λειτουργεί Κ.Υ.Ε. Άνευ Γνωστοποίησης

γ. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτο το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου.

δ. Την υπ’αριθμ. 252/2019, με ημ/νια 13/6/2019 Απόφαση Δημάρχου, διότι κατά τη διάρκεια υγειονομικού ελέγχου δεν επιδείχθηκε Γνωστοποίηση.

Και σε εφαρμογή των όσων ρητά αναφέρονται στη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

α. Στο άρθ. 15 παρ.1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 230/2016)

β. Στο αρθ. 14 παρ. 3.3 και 4.1 της υπ’ αρ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017)

γ. Στο άρθ. 34 παρ.1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 230/2016)

δ. Στο αρθ. 14 παρ. 5, εδαφ.β της υπ’ αρ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή, σε βάρος του K….. P….. (ΑΦΜ …….), ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης που εδράζεται επί της Πλατείας Πλαστήρα, στη Δ.Ε. Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ANEY ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους: εννιακοσίων ευρώ (900,00€) το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

α. Τιμή Βάσης : 100,00 € (εκατό ευρώ)

β. Συντελεστής Επιπέδου Παράβασης: 6 (παρ.3.3 αρθ.14, Κ.Υ.Α 16228/2017. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017 )

γ. Συντελεστής μεγέθους: 1

δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100X6X1= 600,00€ (εξακόσια ευρώ)

ε. Προσαύξηση 50% λόγω ίδιας παράβαση εντός δύο ετών = 300,00€

στ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 600,00€ + 300,00€ (50%)= 900,00€ (εννιακόσια ευρώ)

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της παρούσας απόφασης στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Διεύθυνση Διοίκησης σύμφωνα με τη διάταξη άρθρων 227 & 228 του Ν. 3582/2010 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση αυτής.

Κατ’ εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Γκουγκουλής