Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 28 Ιουλίου

336

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, καλεί τα μέλη της σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έκθεσης κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου B΄ τριμήνου 2020.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “ Φίλιππος Καβουνίδης”, για την περίοδο 1/1/2019 έως και 31/12/2019.
 3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί έκθεσης κατάστασης εσόδων-εξόδων Β τριμήνου 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “ Φίλιππος Καβουνίδης”.
 4. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης υποβολής της πρώτης ομάδας παραδοτέων της υπ’ αριθ. πρωτ. 8236/12-6-2020 σύμβασης.
 5. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης διαγωνισμού «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΕ ΡΑΦΗΝΑΣ» λόγω ουσιωδών αλλαγών στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους της διαδικασίας.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας – αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (REALEASES) TΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛOΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULARLOGIC ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 και ορισμός προσωρινού αναδόχου αυτού.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Ι της Ανοικτής Μειοδοτικής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση της μελέτης «Οριοθέτηση- Διευθέτηση Ρεμάτων και Προσαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».
 8. Λήψη απόφασης περί έκδοσης Χ.Ε. Προπληρωμής για την τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα επί της οδού Σελεύκου στο νο 3, στη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης Προσφυγής Αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανάθεσης σε δικηγόρο σύνταξης και κατάθεσής της και παράστασης κατά τη συζήτηση.
 10. Λήψη απόφασης περί άσκησης Έφεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. 584/2020 απόφασης του Διοικ. Εφ. Αθηνών και περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
 11. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από την ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης κατά της Υ.Α. που τροποποίησε ρυθμίσεις σχετικά με τις σχολικές επιτροπές.
 12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 3870/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και κατά Δ. Κουμπούνη κ.λπ.
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς κατασκευής γέφυρας-προβόλου που θα συνδέει τα πεζοδρόμια στη γωνία των οδών Πίνδου και Καβουνίδου.

 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ