Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Πικερμίου(θέματα-εισηγήσεις)

221

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου Αθανάσιος Αδαμόπουλος καλεί τους τοπικούς συμβούλους Πικερμίου την 8η  του  μήνα Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , στο κατάστημα της  Κοινότητας  Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το  Κοινοτικό  Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Λήψη απόφασης περί: έγκρισης πλάτους πεζοδρομίου των οδών που περικλείουν το Ο.Τ. 215 οικισμού «Διώνης» Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

2) Περί έγκρισης διατάξεων λειτουργίας Παιδικών Χαρών:

     -Ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών

     -Υπευθύνου σε θέματα λειτουργίας των παιδικών χαρών -παραπόνων

     -Τήρησης βιβλίων α) Συμβάντων και β) καθημερινού πρωτοκόλλου βλαβών

     -Διαστημάτων Συντήρησης και

     -Υποχρεώσεων Χρηστών

3) Συζήτηση και Ενημέρωση με το Προεδρείο του Συλλόγου “Ερίκεια” για θέματα της περιοχής τους.

4)Αποδοχή δωρεάς 10 κάδοι απορριμμάτων αξίας 5,000€ περίπου από τoν κo.Φλωρίδη Χαράλαμπο  και τοποθέτηση αυτών στην οδό Δωριέων στο Ντράφι. 

Εισήγηση:

 

Θέμα: Περί έγκρισης διατάξεων λειτουργίας Παιδικών Χαρών: 

– Ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών 

– Υπευθύνου σε θέματα λειτουργίας των παιδικών χαρών -παραπόνων

-Τήρησης βιβλίων α) Συμβάντων και β) καθημερινού πρωτοκόλλου βλαβών

-Διαστημάτων Συντήρησης και

– Υποχρεώσεων Χρηστών  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το υπ αρ. 

Το ισχύον 

1) Η με αρ. 28492/18-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009) 

2)  Η με αρ. Πρωτ. οικ. 48165/30-07-2009 Υ.Α (ΦΕΚ 1690 Β/17-8-2009) 

3) Η με αρ. 27/29-5-2009 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ  

4) Η με αρ. Πρωτ οικ. 27934/11-07-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029 Β’/25-7-2014) 

5) Η με αρ. 44/2014 (Α.Π.: 30681/07-08-2014) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. 

6) Η υπ’ αρ. 15/2015 (Α.Π.17602/22-05 -2015) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ 

7) Η υπ’ αρ. Πρωτ 5295/16-02-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ 

8) Το άρθρο 79 παρ. 1.δ2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

Κανονιστικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Χαρών, θα συμπληρωθούν οι πληροφοριακές πινακίδες. 

 

 1. Ορισμός Ωραρίου Λειτουργίας Παιδικών Χαρών

Προτείνεται το κάτωθι ωράριο λειτουργίας που θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις πληροφοριακές πινακίδες των Παιδικών Χαρών 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

Διαρκεί τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου και ορίζεται:

Καθημερινά: 09:00-14:30 & 17:00-20:30   

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

Διαρκεί τη θερινή περίοδο, από την 1η Μαΐου έως την 30η Σεπτεμβρίου και ορίζεται: 

Καθημερινά: 09:00-14:30 & 17:30-22:00   

Αρμόδιοι για τα κλειδιά των χώρων και υπεύθυνοι για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας θα είναι το προσωπικό μόνιμο, ορισμένου ή αορίστου χρόνου που θα οριστεί για το σκοπό αυτό, υπό τον έλεγχο των υπευθύνων Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων που θα οριστούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα, ως κατωτέρω.

 1. Ορισμός Υπευθύνου Λειτουργίας Παιδικών Χαρών 

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου που λειτουργεί η Παιδική Χαρά, ως υπεύθυνος λειτουργίας της. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της Παιδικής Χαράς έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της, σύμφωνα  µε τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 28492/18-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β/185-2009).

 

 1. Τήρηση βιβλίου Συμβάντων Παιδικών Χαρών ανά Δημοτική Ενότητα

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, είτε το o υπάλληλος , που μπορεί να οριστεί με σχετική απόφαση για το σκοπό αυτό, θα τηρούν βιβλίο συμβάντων αριθμημένο, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται ανά τρίμηνο από τον υπεύθυνο του τμήματος εργατοτεχνικού προσωπικού – συντηρήσεων.

  

 1. Τήρηση Καθημερινού Πρωτοκόλλου βλαβών Παιδικών Χαρών ανά Δ. Ε. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, είτε το προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου που θα οριστεί με απόφαση για το σκοπό αυτό, θα τηρούν πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται οι τυχόν βλάβες. 

Ο καθημερινός έλεγχος αφορά στην κατάσταση του εξοπλισμού της Παιδικής Χαράς, τη κατάσταση του δαπέδου ασφαλείας ή του υλικού πτώσης, την κατάσταση της περίφραξης, το χώρο περιμετρικά από την Παιδική Χαρά, την καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού της Παιδικής Χαράς, την τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και το έδαφος, τυχόν εκτεθειμένες θεμελιώσεις και αιχμηρά άκρα, τμήματα εξοπλισμού που τυχόν λείπουν, τη δομική αρτιότητα και την υπερβολική φθορά κινουμένων η µη τμημάτων, την υδραυλική εγκατάσταση, την εγκατάσταση φωτισμού. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης, ότι δύναται εξοπλισμός της Παιδικής Χαράς, να φέρει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, μεριμνούν µε τα συνεργεία του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου να τίθεται εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί, προβαίνουν στην κατάλληλη σήμανση και απομόνωση του εξοπλισμού προκειμένω να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην Παιδική Χαρά και να ενημερώνουν µε κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άμεση αντικατάστασή του εάν η επισκευή είναι αδύνατη. Εάν ένα µόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση θα πρέπει τα υπάρχοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή σύμφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων άλλως να τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

 

 1. Διαστήματα  Ελέγχου – Συντήρησης  

Δύο υπάλληλοι από το εργατοτεχνικό προσωπικό, κατά προτίμηση ένας με αρμοδιότητα σε σιδηροκασκευές και ένας από τις συντηρήσεις του ηλεκτροφωτισμού ή της ύδρευσης, προβαίνουν, σε τακτό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρίμηνο, σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών, του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Κατά την διάρκεια του ελέγχου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού: 

 1. Ελέγχονται, συμπληρώνονται και θεωρούνται από τον υπεύθυνο του τμήματος που ανήκει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα βιβλία συμβάντων
 2. Ελέγχονται και θεωρούνται τα βιβλία πρωτοκόλλου καθημερινού ελέγχου, 
 3. Ελέγχονται τα βιβλία κατασκευαστή για κάθε εξοπλισμό αναφορικά για την ορθή τήρηση των οδηγιών του φακέλου περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού,
 4. Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος του εξοπλισμού και των επί μέρους εξαρτημάτων (κουζινέτων, αρθρωτών τμημάτων), 
 5. Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος των δαπέδων ασφαλείας του υλικού πτώσης, των θεμελιώσεων των οργάνων και της στήριξής τους, 
 6. Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος της κατάστασης του αστικού εξοπλισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων των Παιδικών Χαρών (περίφραξη, ύδρευση, φωτισμός, ράμπες πρόσβασης Α. με Α. κ.λπ.), 
 7. Γίνεται μικρής κλίμακας προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (λίπανση αρθρωτών τμημάτων, βίδωμα τμημάτων του εξοπλισμού που τείνουν να αποκολληθούν και της πάκτωσης του εξοπλισμού). 
 8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη του εξοπλισμού που δε δύναται να επισκευαστεί από τα συνεργεία του Δήμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου γίνεται μέριμνα για την απομόνωση του εξοπλισμού µε κατάλληλη σήμανση και τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την επισκευή του από ειδικευμένο προσωπικό προκειμένω να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στη Παιδική Χαρά. 

Με μέριμνα της Δημοτικής Αρχής κάθε έτος  το αργότερο ανατίθεται σε ειδικευμένο συνεργείο η συντήρηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών  του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, προκειμένω ο εξοπλισμός των Παιδικών Χαρών  να επανέλθει στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

Η συντήρηση του εξοπλισμού των Παιδικών Χαρών  θα διενεργείται σύμφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 ή ισοδύναμα αυτών τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού 

 

 1. Υποχρεώσεις χρηστών Παιδικών Χαρών 

Κάθε χρήστης (ανήλικα παιδιά και συνοδοί αυτών) των εγκαταστάσεων των Παιδικών Χαρών  του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου οφείλει: 

 1. Να τηρεί το ωράριο λειτουργίας, 
 2. Να έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους, 
 3. Να υπακούει στις συστάσεις των υπεύθυνων λειτουργίας των Παιδικών Χαρών  ή του προσωπικού που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 4. Να μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί. 
 5. Να μην φέρει και να μην χρησιμοποιεί τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, πατίνια) μέσα στους χώρους των παιδικών χαρών, εκτός από καρότσια μετακίνησης (μωρά, ΑΜΕΑ). 
 6. Να μην επιδίδεται σε κάπνισμα ούτε σε κατανάλωση ποτών, που απαγορεύονται. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμμορφώνεται µε τις υποδείξεις των υπεύθυνων λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, ή του προσωπικού που έχει οριστεί για να εποπτεύει την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπεύθυνοι λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας. 

Οποιαδήποτε εσκεμμένη φθορά σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό από οποιονδήποτε χρήστη θα τιμωρείται µε προσωρινή απαγόρευση εισόδου του προσώπου αυτού από την Παιδική Χαρά για ένα μήνα και µε άμεση αποκατάσταση της φθοράς µε δικές του δαπάνες.

Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου η οριστική απαγόρευση εισόδου του εν λόγω προσώπου από όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου, εφ όσον έχει οριστεί. 

Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι οι υπεύθυνοι της λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, ή το προσωπικό, που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό. 

Ο χρήστης στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για τη συζήτηση της υπόθεσής του στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η παράληψή της ενημέρωσής του από τη διοίκηση επιφέρει την ακυρότητα της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης, στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση είναι ανήλικος, η ευθύνη της αποζημίωσης για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς μεταβιβάζεται στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την γονική ευθύνη του ανηλίκου. 

 

           Η Διευθύντρια Τ.Υ.                         Ο Αντιδήμαρχος

          Αλεξάνδρα Σκαμάγκα                   Παναγιώτης Καλφαντής