Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού

565

Δημοσιεύτηκε η περίληψη διακήρυξης συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής επιστημονικών υπηρεσιών για «Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού (ΕΣΠΑ)- ΥΠΟΕΡΓΟ 5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης»

Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικούπρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Δευτέρα 24/02/2020, και ώρα 10.00 π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Ραφήνας-Πικερμίου (αίθουσα Δ.Σ), οδ. Αραφηνίδων Αλών 12 , Ραφήνα, τηλ: 2294321065-030-028.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 117, παρ.2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδ. Αραφηνίδων Αλών 12 , Ραφήνα, τηλ: 2294321042, FAX: 2294023481, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.rafina-pikermi.gr

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, μόνο καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης.

Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου ΡαφήναςΠικερμίου από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης θα δημοσιευθεί, την Παρασκευή 07/02/2020 σε ημερήσια εφημερίδα .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ