Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Δύο νέοι διορισμοί (Τεχνίτης ύδρευση και χειριστής Μηχανημάτων Έργου) !

363

Με την 402/5-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17, των άρθρων 21 έως και 26 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4368/2016, τις διατάξεις του αρθ. 82 παρ. 3 του ν. 4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2-2-2018, 9/ΑΣΕΠ/9-2-2018, 10/ΑΣΕΠ/16-2-2018 και 12/ΑΣΕΠ/6-3-2018), της 661/ 5-6-2019 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-6-2019), διορίζεται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ -Τεχνίτης Ύδρευσης με εισαγωγικό βαθμό Δ’, ο Σ. Α. Ν. 1221487074/ 5-8- 2019 (Αριθμ. βεβ. Οικονομ. Υπηρ. Δήμου Ραφήνας Πικερμίου: 13480/27-8-2019). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 84135/22021/17-9-2019).

Με την 397/30-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17, των άρθρων 21 έως και 26 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4368/2016, τις διατάξεις του αρθ. 82 παρ. 3 του ν. 4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2-2-2018, 9/ΑΣΕΠ/ 9-2-2018, 10/ΑΣΕΠ/16-2-2018 και 12/ΑΣΕΠ/6-3-2018), της 661/5-6-2019 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-6-2019), διορίζεται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με εισαγωγικό βαθμό Δ’, ο Π. Γ. Α. 5864243711/ 26-7-2019 (Αριθμ. βεβ. Οικονομ. Υπηρ. Δήμου Ραφήνας Πικερμίου: 12169/26-7-2019). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 84132/22018/17-9-2019).