Με εισηγητή τον Δήμαρχο Λήψη απόφασης περί: «Ορθής επανάληψης της 16/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

227

Με την 192/19 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020.

Με την 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Ήδη προέκυψε η ανάγκη ορθής επανάληψης της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος , λόγω δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του 2020, και τροποποίηση αντίστοιχων δαπανών, καθώς επίσης και την απένταξη έργου, το οποίο θα ενταχθεί ως προμήθεια, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:

Α/Α ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2020
1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ι.Π. 120.000   60.000,00
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] 1.200.000,00 1.200.000,00
3 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] 150.000,00   150.000,00
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ Ι.Π. 60.000,00 1.000,00
5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Ι.Π. 200.000,00 1.000,00
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Ι.Π. 100.000,00 1.000,00
7 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ι.Π. 30.000,00 20.000,00
8 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ  ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ Ι.Π. 300.000 1.000,00
9 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ ΑΔΑ: ΩΖΡΖ46ΜΤΛ6-228 904.700,00 372.000,00

Β.ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

α/α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ
1 25.7312.06 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

Γ.ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ

Α/Α Κ.Α. ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠ. ΧΡ/ΣΗΣ ΠΡΟΥΠ. Ι.Π. ΣΥΝΟΛΟ   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 ΠΙΣΤΩΣΗ 2020
1 30.7311.01 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] 1.565.000 142.736 1.707.736 0 1.565.000,00
2 30.7326.16 ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΤ192 ΔΙΩΝΗΣ   Ι.Π.   300.000 300.000 0 10.000,00
3 30.7413.02 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Σ. ΣΤΑ ΟΤ 140 ΚΑΙ 140Α ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕ ΡΑΦΗΝΑΣ Ι.Π.   50.000 50.000 0 50.000
4 30.7326.07 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] 600.525,75 83.877,56 684.403,31 484.403,31 200.000  

Το θέμα πέρασε κατά πλεοψηφία