Μετάταξη υπαλλήλου απο το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στο Δήμο Ρόδου

591

Με την 4569/27.09.2019 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-7 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, (ΦΕΚ 224/τ.Α’/2.12.2016) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 4531/2018, ΦΕΚ Α΄/62/ 5.4.2018, τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β΄/ 30.12.2011), το με αριθμ. 2/51558/22.8.2018 έγγραφο αίτημα του Δήμου Ρόδου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για κάλυψη αναγκών στα πλαίσια του Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018, Τεύχος Γ’ 1773/04.10.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8905 τη με αριθμ. 7267/2018 (ΑΔΑ: Ω8ΣΓΩ1Ρ-Ζ0Λ) απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό επιτροπών για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων του Δήμου Ρόδου με μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το από 15.02.2019 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Κινητικότητας του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη θέση με κωδ. 4847941239 κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, το με αριθμ. ΠΕΑ2177/2018 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, τη με αριθμ. 2739/12.02.2019 βεβαίωση του Δήμου προέλευσης σύμφωνα με την οποία η Μ. Κ. του Σ. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 4531/2018 και έχει ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος δικαιολογητικών διορισμού της μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος Μ. Κ. του Σ. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ’ από το Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου στο Δήμο Ρόδου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4531/2018 άρθρο 34. (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου: 2/18836/10.4.2019).

Η Γενική Γραμματέας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ