Περιφέρεια Αττικής: Σφράγιση λατομείων μαρμάρου στην Αγία Μαρίνα Γραμματικού.

730

Απόφαση σφράγισης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου μαρμάρων της « …. », που βρίσκεται στην θέση Λούτσα, Αγίας Μαρίνας Γραμματικού Αττικής. Ορισμός τριμελούς επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τα σχετικά…….

Αποφασίζουμε

Την σφράγιση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου μαρμάρων της «…..», που βρίσκεται στην θέση Λούτσα, Αγίας Μαρίνας Γραμματικού Αττικής, την Πέμπτη 19-03-2020 και ώρα 11.00 π.μ. από την κάτωθι τριμελή επιτροπή :

1) Π. Κ. μεταλλειολόγος μηχανικός Π.Ε.

2) Τ. Κ. μεταλλειολόγος μηχανικός Π.Ε.

3) Λ. Δ. μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαμέσου της Υπηρεσίας μας, για παράβαση νόμου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 227 και 238 του Ν.3852/2010.

Η ΔΕΔΔΗΕ Κηφισιάς στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση καλείται να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εν λόγω εγκαταστάσεις.