“Συμφωνητικό Συνεργασίας” Δήμου Ρ-Π με Φιλοζωικό Σωματείο “Πήγασος” για την προστασία των αδέσποτων!

1299

Εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο η συνεργασία του Δήμου Ρ-Π με το Φιλοζωικό Σωματείο “Πήγασος” . Μια συνεργασία σύμφωνα με το παρακάτω συμφωνητικό που θα υπογραφεί.

Στη Ραφήνα σήμερα 24/09/2019 ημέρα Τρίτη, τα κάτωθι μέλη, υπογράφουν το Μνημόνια Συνεργασίας που αναφέρεται στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον έλεγχο της υγείας τους και του πληθυσμού (στειρώσεις) και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό Οι υπογραφόμενοι:

1. Ο Ευάγγελος Μπουρνούς, με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα-Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ.12, Α.Φ.Μ.997606703, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «ΔΗΜΟΣ» και

2. Το Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με Καταστατικό που φέρει αριθμό Μητρώου Σωματείου 24153 και αριθμό Απόφασης Αναγνώρισης 4251/2002, με έδρα την κοινότητα Πικερμίου Αττικής, που νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο Γεωργία Μαυράκη του Λεονάρδου, που θα αποκαλείται εφεξής «ΦΙΛΟΖΩΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΙΟ»

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

2. Το 75 την γ’ περίπτωση της 10η υποπερίπτωση του Ν.3463/2006, περί αρμοδιοτήτων και περί « Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών …»

3. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 περί «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

4. Το 46 του Ν. 4235 /2014 περί «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

5. Την υπ αριθμό 81/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με ΑΔΑ: 7ΔΥΧΩ16-Δ0Υ . ΟΡΙΖΕΤΑΙ Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Φιλοζωικό Σωματείο» ορίζεται η δυνατότητα να συνδράμει εθελοντικά στο έργο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου όπως περιγράφεται στους Ν. 4039/2012, Ν. 4235 /2014 .

Σκοπό της συνεργασίας αποτελεί, κατά κύριο λόγο :

1. η αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,

2. η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και

3. η ενημέρωση, με κάθε τρόπο, των κατοίκων του Δήμου οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς, για τις υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν από τον Νόμο 4039/2012 στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του και γενικώς την ανάγκη επίδειξης σεβασμού στη ζωή σε οποιαδήποτε μορφή την συναντάμε.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι οι κάτωθι ενέργειες τις οποίες μπορεί να εκτελεί και το Φιλοζωικό Σωματείο εκτός από το Δήμο :

1. Η περισυλλογή των ζώων και από το προσωπικό του φιλοζωικού σωματείου σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου, εντός των ορίων αυτού. Το συνεργείο περισυλλογής αποτελείται από άτομα εκπαιδευμένα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία αιχμαλωσίας ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την περισυλλογή απαγορεύεται η κακομεταχείριση των ζώων. Το συνεργείο περισυλλογής καθοδηγείται στο έργο του από κτηνίατρο που ορίζεται από τον Δήμο ή από το Φιλοζωικό Σωματείο

2. Η σήμανση και καταγραφή – αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση κατ προτίμηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, άλλη θέση είναι πίσω από το αυτί ( αποκριτής πομποδέκτης ) Ο πομποδέκτης είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11784 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση (ΔΗΒ) σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η σήμανση θα γίνεται τμηματικά και θα έχει προηγηθεί ενημέρωση, με την παρουσία πάντα του αρμόδιου υπάλληλου του Δήμου

3. Η αναζήτηση του ιδιοκτήτη όταν αυτό διαπιστώνεται κατά την περισυλλογή του αδέσποτου ζώου συντροφιάς και η προσπάθεια επιστροφής σε αυτόν.

4. Η στείρωση των αδέσποτων ζώα συντροφιάς αρσενικά και θηλυκά. Κατά προτίμηση στειρώνονται πρώτα τα θηλυκά. Τα στειρωμένα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον αν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους και μετά από σχετική γνωμάτευση του συμβεβλημένου με το Δήμο κτηνιάτρου ή κτηνιάτρου που συνεργάζεται με το Φιλοζωικό Σωματείο. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.

5. Η υιοθεσία, τα ζώα που κρίνονται κατάλληλα, κατόπιν κτηνιατρικής γνωμάτευσης και θετικής εισήγησης του Δήμου, να υιοθετηθούν, να σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και να καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό.

6. Η αναζήτηση ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη για υιοθεσία και καταγραφή των στοιχείων του για περαιτέρω έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο για την καταλληλόλητα του.

7. Η συμπλήρωση, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, της «Δήλωσης Υιοθεσίας Ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, σύμφωνα του παραρτήματος 4 του νόμου 4039/2012.

8. Η επικουρική συμβολή στην διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη , που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, κάτω από την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας.

9. Η μετακίνηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με οχήματα του καταφυγίου, αν χρειαστεί. Η μετακίνηση των αδέσποτων ζώων προς φιλοξενία , στείρωση ή νοσηλεία στη συμβεβλημένη με το Δήμο κτηνιατρική κλινική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανάγκης και από τα ιδιωτικά οχήματα των εθελοντών μελών του Σωματείου.

10. Η επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που δεν υιοθετούνται και κρίνονται υγιή στη περιοχή από την οποία περισυλλέγησαν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ήδη ή σημαίνονται, καταγράφονται, υποβάλλονται σε αποπαρασιτισμό, εμβολιάζονται και στειρώνονται.

11. Η επανένταξη τους δεν γίνεται κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αρχαιολογικούς χώρους, αεροδρόμια και λιμάνια και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

12. Η συνεργασία με την 5μελή επιτροπή όπως ορίστηκε με την 52/2017 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου.

13. Η πιθανή φροντίδα και εποπτεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εκδηλώνουν επαναλαμβανόμενα και απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας. και η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

14. Η καταγραφή της διαδικασίας της ευθανασίας για τα ζώα που περιγράφονται στο 14ο άρθρο, αφού δεν μπορεί να υποστηριχτεί η φροντίδα και η παρακολούθηση τους και επιπλέον πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και υποβάλλονται σε ευθανασία, κατόπιν απόφασης της 5μέλης επιτροπής .

15. Η τήρηση αρχείου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

16. Επικουρική συμβολή σε δράσεις ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού της διαδικασίας υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Η χρονική διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού συνεργασίας ορίζεται σε δυο έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διάρκειας της συνεργασίας αξιολογείται και συζητείται η ανανέωση της. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου εάν στην πορεία εκτέλεσής της διαπιστωθεί συστηματική άρνηση στη συνεργασία και τις υποδείξεις του προς το φιλοζωικό σωματείο και μετά από έγγραφη αιτιολόγηση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη σε τρία αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ »