Ραφήνα: Το τέλος μιας Δημοτικής Επιχείρησης με λόγια και “εικόνες”

1187
SONY DSC

Η ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ προήλθε από την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ραφήνας «ΔΕΑΡ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.3463/06. Η μετατροπή αυτή που έγινε με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του Καλλικρατικού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, δημιούργησε τη νέα εταιρεία Δημοτική Μονομετοχική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΑΠ), με βάση την με αρ. 2422/29.12.2010 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου και την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αρ. μητρώου 70502/04/Β/10/233 στις 30.12.2010.

Με βάση την πράξη σύστασής της, η νέα εταιρεία διατήρησε το ΑΦΜ και το σύνολο του ενεργητικού αλλά και του παθητικού της προηγούμενης εταιρείας, με αποτέλεσμα η νέα εταιρεία (ΔΕΑΑΠ) να έχει οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Παλλήνης και ΙΚΑ) συνολικού ύψους άνω των 368.000€, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της ΔΕΑΡ τον Σεπτέμβριο του 2010 (πριν την μετατροπή).

Επίσης η νέα εταιρεία «κληρονόμησε» και ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή του Κολυμβητηρίου, από τη κατασκευή γηπέδων τένις για λογαριασμό του Συλλόγου του Ν. Βουτζά και από την λειτουργία του κινηματογράφου ως ΔΕΑΡ.

Τα έσοδα από τα έργα αυτά , είτε δεν εισπράχθηκαν ποτέ, είτε εισπράχθηκε μέρος αυτών, μερικά δε από αυτά εισπράχθηκαν μετά από πολυετείς δικαστικούς αγώνες με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να αυξάνονται με πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους στα δημόσια ταμεία, ενώ τα έσοδα να αποδίδονται χρόνια μετά χωρίς δυνατότητα κάλυψης των εν τω μεταξύ αυξημένων υποχρεώσεων.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι παρότι η εταιρεία δεν πληρώθηκε τότε για το έργο στο κολυμβητήριο και δεν έχει την δυνατότητα λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, εμφανίζεται το 2011 να έχει στο ενεργητικό της πάγια που δεν κατέχει στην πραγματικότητα, αναπόσβεστης αξίας 745.000€ περίπου. Με την πάροδο των χρόνων η αξία των απομειωμένων πλέον παγίων έχει μειωθεί στις 222.351,68€ (τελευταίος δημοσιευμένος Ισολογισμός ΔΕΑΠΠ ΜΑΕ έτους 2018) μέσω των αποσβέσεων, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Ενεργητικό της εταιρείας χωρίς αυτή να μπορεί να τα αξιοποιήσει ή να τα εκποιήσει.

Τέλος, στον ισολογισμό της ΔΕΑΡ πριν την μετατροπή (με ημερομηνία 30/9/2010), εμφανίζονται ταμειακά διαθέσιμα ύψους 198.623,72€, ενώ στον ισολογισμό του 2011 (πρώτος ισολογισμός ως ΔΕΑΑΠ) τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 176.353,83€. Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί τότε για την τακτοποίηση των οφειλών της εταιρείας προς τα δημόσια ταμεία και να είχαν μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Κατά την σύσταση της εταιρείας, παρότι ήταν γνωστά τα βάρη που μεταφέρονταν στη νέα εταιρεία από την παλιά, δηλώθηκε ως μετοχικό κεφάλαιο το ελάχιστο απαιτητό από το νόμο για σύσταση ανώνυμης εταιρείας (60.000€). Ακόμα και αυτό όμως δεν καλύφθηκε ολοσχερώς με μετρητά αλλά ως ακολούθως:

1. Με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΔΕΑΡ όπως εκτιμήθηκε από εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 για ποσόν 15.000€ (*)

2. Με εισφορά μετρητών εκ μέρους του μετόχου ποσού 45.000€

(*) Σημείωση: Η ΔΕΑΡ του 2010, με τα σημαντικότατα μεγέθη των δημοσιευμένων ισολογισμών της, τις τότε δραστηριότητές της και το απασχολούμενο προσωπικό της μέχρι εκείνη την χρονική περίοδο εκτιμήθηκε από την επιτροπή για 15.000€.

Τέλος, όσο αφορά τη χρηματοδότησή της, αυτή πρέπει να προκύπτει μόνο από τα δικά της έσοδα καθώς :

1. δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από τον Δήμο, δηλαδή η κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και δαπανών (όπως συμβαίνει με τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως «ΔΟΠΑΠ» και «Φ. Καβουνίδης»),

2. σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού (Άρθρο 265 Παρ.8 Ν.3463/06).

Συνεπώς, ακόμη και εάν ο μέτοχος – δήμος Ραφήνας-Πικερμίου επιθυμεί να βοηθήσει την εταιρεία σήμερα, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η αύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000€ σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, ποσό μηδαμινό σύμφωνα με τις ήδη διαμορφωμένες υποχρεώσεις.

Εξέλιξη της εταιρείας

Οφειλές

Οι οφειλές προς το Ελληνικό δημόσιο κατατρέχουν την εταιρεία από την σύστασή της και καθιστούν σχεδόν αδύνατη την λειτουργία της. Οι οφειλές αυτές αφορούν κυρίως τα έτη 2008-2011 και αναλύονται ως ακολούθως:

Ειδικά οι οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. Παλλήνης των ετών 2008 έως 2011, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, ήταν δυσανάλογες των δυνατοτήτων της εταιρείας και πρέπει να τονιστεί ότι έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια ώστε να μειωθούν στα σημερινά επίπεδα.

Παρατηρώντας την πορεία των εσόδων της εταιρείας, μέσω των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων της, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Η πρώτη παρατήρηση αφορά την κερδοφορία της εταιρείας πριν και αμέσως μετά την μετατροπή της σε ΔΕΑΑΠ. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε μέσα σε 12 μήνες κατά σχεδόν 38% και η κερδοφορία μειώθηκε αντίστοιχα πάνω από 92%, άρα ενώ οι υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν όλες στην ΔΕΑΑΠ, τα κερδοφόρα τμήματα των δραστηριοτήτων της μεταφέρθηκαν σε άλλους οργανισμούς του Δήμου.

Το αποτέλεσμα άμεσο και δραματικό, καθώς τα καθαρά κέρδη προ φόρων έπεσαν από σχεδόν 130.000€/έτος, στα 10.000€/έτος. Έκτοτε, ο κύκλος εργασιών ακολουθεί μια καθοδική πορεία κάθε έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων (ζημιές τα τελευταία 2 έτη) είναι ποσά που δεν αρμόζουν σε μια ανώνυμη εταιρεία.

Τα έσοδα που έχουν απομείνει στην εταιρεία δεν επαρκούν ούτε για την μισθοδοσία του προσωπικού, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η ΔΕΑΑΠ να απασχολεί από ελάχιστο έως καθόλου προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές ότι κερδοφορία της τάξης του 0,5% – 1,5% επί του τζίρου δεν είναι ποτέ δυνατόν να συντηρήσει μια εταιρεία. Εξάλλου, σύμφωνα με το Άρθρο 265 Παρ.8 του Ν. 3463/2006, οι ανώνυμες εταιρείες λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι οδεύουμε προς την τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση με συνέπεια την υποχρεωτική λύση της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο. Διοικητικά ζητήματα Μετά το 2011 η ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ ήταν πρακτικά ανύπαρκτη στους δημόσιους φορείς που είχαν την αρμοδιότητα ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας, ειδικότερα:

-Δεν είχε ενημερωθεί το ΓΕΜΗ και δια αυτού το μέχρι πρόσφατα αρμόδιο Τμήμα Α.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής , για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (ισολογισμοί 2012,2013,2014, οι δύο πρώτοι σύμφωνα με το αρχείο του Δ.Σ του δήμου, δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο )

-Δεν είχαν κοινοποιηθεί στο Τμήμα Α.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής , τα πρακτικά των Γεν.Συνελεύσεων της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ των ετών 2012, 2013, τα οποία μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν από τα αρχεία της εταιρείας, διότι δεν έγιναν Γενικές Συνελεύσεις τα έτη 2012 και 2013 και κατά συνέπεια δεν νομιμοποιούνται ούτε οι ισολογισμοί αυτών των ετών, ούτε και οι τότε διοικήσεις της εταιρίας.

– Σήμερα το ΓΕΜΗ που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο περί της δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων των εταιριών και στην προκειμένη περίπτωση των Α.Ε. κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην νομιμοποίηση των επόμενων διοικήσεων της ΔΕΑΑΠ αν δεν προσκομιστούν τα προαναφερόμενα στοιχεία. Σημερινή εικόνα Η εικόνα της εταιρείας σήμερα (Οκτώβριος 2019), είναι σημαντικά καλύτερη από αυτή που ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ως ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ. Οι οφειλές παρελθόντων ετών είναι όλες ρυθμισμένες και αποπληρώνονται έγκαιρα. Ταυτόχρονα ΔΕΝ δημιουργούνται νέες οφειλές, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διαθέτει μετά από χρόνια φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Αντίστοιχα, οι οφειλές προς τους προμηθευτές της εταιρείας είναι πολύ συγκεκριμένες και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η κύρια οφειλή προς τον προμηθευτή Smart Solar System ΕΠΕ προέρχεται από την αγορά των παρκόμετρων από την ΔΕΑΑΠ για τον έλεγχο της παρόδιας στάθμευσης στον Δήμο, δραστηριότητα που έφερε στο ταμείο του δήμου περίπου 87.000€ από βεβαιωμένες κλήσεις το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας τους.

Με την λύση της εταιρείας οι οφειλές αυτές θα μεταφερθούν και θα αποπληρωθούν από τον μέτοχο, (τον Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου), στα πάγια του οποίου θα περιέλθουν τα παρκόμετρα. Αντίστοιχα θα μεταφερθούν στον δήμο και τα έσοδα από τις δραστηριότητες της εταιρείας τα οποία εμφανίζονται σε ετήσια βάση στον παρακάτω πίνακα:

Συμπεράσματα

Η λύση και εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ αποτελεί μονόδρομο καθώς η εταιρεία δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης με βάση την σημερινή κατάσταση. Οι οφειλές των παρελθόντων ετών εξακολουθούν να βαρύνουν χωρίς λόγο την εταιρεία και όλα τα (εξαιρετικά μειωμένα όπως αναλύθηκε παραπάνω έσοδα) αναλώνονται στην αποπληρωμή οφειλών της πρώην ΔΕΑΡ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μείωσης των εσόδων αποτελεί το Παρκινγκ για τους επισκέπτες του Δήμου.

Ο σημερινός χώρος στάθμευσης στην οδό Μάντικα, παρότι προβλήθηκε δυναμικά μέσω της πλατφόρμας της Google (αναζήτηση και Maps) όπως φαίνεται από τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από το site, δεν κατάφερε να καλύψει καν τα έξοδα μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού.

Περισσότερες από 10.000 προβολές, σχεδόν 7.000 αναζητήσεις και πάνω από 200 αιτήματα για οδηγίες πρόσβασης μέσω του Google Maps το τελευταίο μόνο Τρίμηνο (η καταχώρηση της ΔΕΑΑΠ στο Google λειτουργεί από 7 Ιουνίου 2019) απέφεραν μόλις 13.000€ έσοδα όλο το καλοκαίρι, ενώ το κόστος λειτουργίας του χώρου, όπως φαίνεται από την σχετική οφειλή στον πάροχο των υπηρεσιών στάθμευσης είναι 24.738€.

Ομοίως, η παρόδια στάθμευση ενώ λειτούργησε προς όφελος του δήμου με οφέλη περίπου 87.000€ από βεβαιωμένες κλήσεις, αλλά και των κατοίκων που επιτέλους εύρισκαν χώρο να παρκάρουν τα οχήματά τους, δεν απέφερε κέρδος για την εταιρεία καθώς οι εισπράξεις από τα παρκόμετρα ήταν μόλις 3.000€ μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ η οφειλή στον προμηθευτή είναι 68.723€.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της και ταυτόχρονα έχει αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των οφειλών που προήλθαν από την μετατροπή της από τη ΔΕΑΡ το 2011. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού του σημερινού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου αλλά και των νομικών του προσώπων προέρχεται από πρώην εργαζόμενους της ΔΕΑΡ – ΔΕΑΑΠ και έχει βοηθήσει στην επάνδρωση των διοικητικών αλλά και τεχνικών υπηρεσιών του με αξιόλογα στελέχη.

Το δε «Κόστος» για τον δήμο από το κλείσιμο της εταιρείας δεν θα έχει σοβαρές ταμειακές επιπτώσεις, όπως αυτό αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

1. ΈΣΟΔΑ

Έσοδα από Ενοίκια 41.400,00 €

Έσοδα από Διαφημίσεις 12.000,00 €

Έσοδα από παρόδια στάθμευση (*) 7.200,00 €

Έσοδα από κλήσεις 87.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 147.600,00 €

2. ΈΞΟΔΑ

Πληρωμή προμηθευτών 103.973,72 €

Οφειλές προς εφορία έτους 2020 3.614,65 €

Ρυθμ.οφειλές προς ΙΚΑ έτους 2020 16.815,24 €

Κόστος λύσης και εκκαθάρισης (*) 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 139.403,61 € (*)

Εκτίμηση

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η λύση και εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν.3463/06, Ν.3584/07, Ν.3852/10, Ν.4071/12(παρ.3,αρ.10 ) και 4555/18, άμεσα με τον ορισμό ορκωτών λογιστών που θα αναλάβουν τον τελικό έλεγχο, τη λύση της εταιρείας, την μεταφορά των τυχόν υπολοίπων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας στον μέτοχο, δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και την μεταφορά των τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της ΔΕΑΑΠ ήτοι των: Π. Ε. του Ε. Υπαλλήλου Γραφείου κατηγορίας ΔΕ και Ι. Ζ. του Ν., Χ. Λ. του Ν., Εργατών Καθαριότητας, κατηγορίας Υ.Ε, στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, με την ίδια σχέση εργασίας , σε εφαρμογή της παρ.3 του αρθ.41,του Ν.4325/2015.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες διατάξεις, την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία (υπέρ 19, κατά 1,μειοψήφισε ο κ. Δ. Φαφούτης)

1.Tην Λύση και εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ ως η εισήγηση

2. Τη μεταφορά των τριών (3) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της ΔΕΑΑΠ, Πολίτου Ειρήνης του Ευστρατίου Υπαλλήλου Γραφείου κατηγορίας ΔΕ και Ιμπιρλή Ζαφειρίας του Νικολάου, Χαράλαμπου Λινάρδου του Νικολάου , Εργατών Καθαριότητας, κατηγορίας Υ.Ε, στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου με την ίδια σχέση εργασίας.

Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο κο Ευάγγελο Μπουρνού για τις περεταίρω προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.