Συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων στο σεμινάριο “Κλάδευση Υψηλών δένδρων”

431

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»].

2. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 σχετικά με τα επιτρεπτά όρια

4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 28/1980

6. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2019 με Κ.Α. 00.6073 και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»

7. Τη συνεχή ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

8. Την από 02/10/2019 αίτηση συμμετοχής μέσω Τηλεκράτησης της εταιρείας Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ¨ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε¨ με Α.Φ.Μ.099081263 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας πρασίνου και πολιτικής προστασίας, Κ. Δ. του Ι. , Ι. Κ. του Γ. και Π. Γ. του Ν., για συμμετοχή στο σεμινάριο κατάρτισης με θέμα « Κλάδευση Υψηλών Δένδρων »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων, της υπηρεσίας πρασίνου και πολιτικής προστασίας, Κ Δ του Ι , Ι Κ του Γ και Π Γ του Ν, για συμμετοχή στο σεμινάριο κατάρτισης με θέμα « Κλάδευση Υψηλών Δένδρων » που θα γίνει στις 16-10-2019 στην έδρα της εταιρείας.

Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, επιμόρφωσης των αναφερόμενων υπαλλήλων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, στην εταιρεία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ ¨ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε¨. έναντι του ποσού των 380,00 €.

Γ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από παγία προκαταβολή.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Γκουγκουλής