Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Ορισμός τριμελούς επιτροπής κτηνιάτρων

343

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις:

1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Των παρ.1 και 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012(ΦΕΚ.15 Α’) «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

3. Του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ. 32 Α’) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τον ορισμό της ειδικής τριμελούς επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από τους κάτωθι αναφερόμενους:

1. Την κα Α. Α. με βαθμό Α’, ως τακτικό μέλος και τον κο Κ. Γ. με βαθμό Α’ ως αναπληρωματικό μέλος, υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Α. Α.

2. Την κα Ε. Μ. κτηνίατρος που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά στην Δ.Κ. Πικερμίου, ως τακτικό μέλος και την κα Λ. Μ. Μ. Μ. που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά στην Δ.Κ. Ραφήνας, ως αναπληρωματικό μέλος.

3. Την κα Π. Γ. κτηνίατρος που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά στην Δ.Κ. Πικερμίου, ως τακτικό μέλος και τον Δ. Μ. που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά στην Δ.Κ. Ραφήνας, ως αναπληρωματικό μέλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για όσους θέλουν να δουν τα πλήρη στοιχεία στη “διαύγεια” ΕΔΩ