Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου

447
SONY DSC

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου και αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ από την πρόσκληση ΧΙ για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» για προμήθεια απορριμματοφόρου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 2. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» με ΑΔΑ: 6ΛΩΘ4653Π8-Κ19.
 3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων σε Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αρ. 262/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών κοινόχρηστων χώρων.
 6. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 306/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
 7. Λήψη απόφασης περί καταβολής αμοιβής πραγματογνώμονα που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 3923/19 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ..
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων.
 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής στο Δήμο του εμπράγματου δικαιώματος χρήσης του τάφου στο Κοιμητήριο Κοινότητας Πικερμίου με αριθμό 74.
 12. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης των οικογενειακών τάφωνμε αριθμό 926 και 874 στο Κοιμητήριο Κοινότητας Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ