«ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

226