Οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου(ονόματα)

1367

 

Η κύρια αλλαγή είναι ότι αντικαταστάθηκε ο μέχρι τώρα αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατσουλάκης από τον Αριστείδη Μπουράνη:

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με
θητεία μέχρι και την 31η
Αυγούστου 2021 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής :

1.ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ , Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Ισότητας και της μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Οικονομική Υπηρεσία
• Την καλή λειτουργία των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
• Την ευθύνη λειτουργίας του Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου
• Τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότηταςτων φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του
Δήμου
• Τη διαχείριση και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
• Την Δημοτική Συγκοινωνία
• Τα θέματα που αφορούν την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια
• Τα θέματα που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Την υποβοήθηση της εποπτείας λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην
Κοινότητα Πικερμίου
Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού
•Την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
• Την Υπηρεσία Πρασίνου
• Το Γραφείο κίνησης των οχημάτων
• Τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
3
• Τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και
μηχανημάτων
• Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης
• Την ασφάλεια των εργαζομένων
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης και του
μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 Την Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και ανακύκλωσης
 Της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων
 Τον καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
 Τη συγκρότηση συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
 Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στην
Κοινότητα Πικερμίου
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας και του
μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας
• Τη συντήρηση των κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής

5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Τη Διαφάνεια, Ψηφιακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Την Πράσινη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική διαχείριση και Ανακύκλωση
• Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
• Τον Πολιτισμό
• Την Παιδεία
• Την εκπαίδευση του προσωπικού
• Την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου
• Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ