Περιφέρεια Αττικής : Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ραφήνας

539

Διεύθυνση Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής : …Αποφασίζουμε εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 του κωδικού … για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ραφήνας.